Nitratmåling

Problemstilling
Vi adresserer 2 problematikker:
1. Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræft https://innovationsfonden.dk/da/nyhed/nitrat-i-drikkevand-oeger-risikoen-tarmkraeft
2. Miljøet forurenes af højere mængder kvælstof/nitrat udvaskning fra landbruget end først antaget.

Man vil fra virksomheder og myndigheders side gerne kende koncentrationen af nitrat. Fra rensningsanlæg afregner man således til Staten ift. mængder af kvælstof, der udledes. Regioner, kommuner og Staten interesserer sig for at kontrollere vandets renhed. Og landmænd vil gerne kunne påvise en lavere udledning end de statiske tal fra Statens modelberegning, som de er underlagt og gerne vil udfordre mht. hvor meget gødning, de kører må ud på markerne.

Løsning
Just-measure vil udvikle et samlet koncept til billige, hurtige og sikre målinger af næringsstoffer i vand.  Konceptet er baseret på sensorer og digitalisering af data fra målested til brugerens PC.
Konceptet er målrettet måling af nitratudledning i vandløb og drænrør samt vandværkernes overvågning af drikkevandskvaliteten.
Data fra sensorerne sendes til en sky, hvorfra data behandles, så resultaterne kan tilgås via web og app.
Normalt bestemmes nitratudledningen ved hjælp af manuel prøvetagning (stikprøver) og laboratorieanalyser eller vha. stationært opsatte målestationer. Ved brug af Just-measures online monitoreringssystem opnås hurtigere og mere sikre tal for den faktiske nitratudledning.
Systemet giver desuden bedre mulighed for at analysere variationerne i nitratudledningen hen over året således, at man kan dokumentere nitrat-reduktionen ved tiltag på markerne (f.eks. efterafgrøder) eller effekten fra et specifikt minivådområde.
Der er 4 segmenter:
A) Kommuner, som har ansvaret for at overvåge beskyttede, lokale vandområder således, at naturtilstanden af disse ikke forringes.
B) Landbrugsorganisationer, der arbejder med meget store projekter og har brug for kontinuerlige målinger.
C) Landmænd i forbindelse med indførelse af de nye regler for kvælstofanvendelsen i markbruget (målrettet regulering) i 2019 til dokumentation for, at kvælstofudvaskningen fra et specifikt område ligger under grænseværdier aftalt med miljømyndighederne.
D) Vandværker til måling af forekomst af nitrat, herunder alarmgivning.

Resultat
Nitrato er en sensor koblet på en controllerboks, hvorfra data sendes trådløs til Skyen. Der måles hvert 15 minut og data modtages hver time.
På app vil man løbende kunne følge udviklingen og fra web vil man kunne downloade målingerne til Excel.
Vi kommer og monterer Nitrato og sikrer at alt kører, som det skal.

Du skal som kunde blot downloade app.
Med vores abonnementsmodel får du målingerne tilgængelig men bærer ikke risikoen for, at udstyret ikke virker eller er forkert sat op.
Med Nitrato er du sikret data 24/7 direkte til din skærm. Nemt og bekvemt.