Økonomisk gevinst ved optimal gøskning

Markedet i Danmark er de kommende, af regeringen vedtagne, etablering af 2000 – 5000 mini-vådområder, hvor der skal bruges 2 til hver.Der findes ca. 40.000 landbrugsbedrifter i Danmark og der er ca. 2.6 mill. hektar under plov. Danmark har verdensrekord i dyrkningsareal i procent af det samlede areal.
Kvaliteten af danske afgrøder er dog faldende. Proteinindholdet i korn skal optimalt set ligge på 10,5-11,5 pct., men i det danske tilfælde er proteinindholdet nede på cirka 8,5 pct. afhængig af hvilken sort, der er tale om.
Nedgangen skyldes ifølge Landbrug & Fødevarer, at danske landmænd begrænses i at tilføre den mængde gødning, som ville sikre et højere protein- og fosforindhold.
Den nye landsbrugspakke har åbnet op for stigende grad af tilførsel af kvælstof, men Regeringen har samtidig forpligtiget sig over for EU til at sikre et bedre miljø i de danske vandløb. Det er bla. grundet dette dilemma, at der vil komme en stor grad af efterspørgsel efter emmisionsbaserede målinger – et marked, som vi vil gå efter at dække.

Vores Inno+ projekt løber i perioden 2015-2020, og vi har netop udpeget forsøgs-/demonstrationsarealer hhv. et sted i Midtjylland og et sted på Vestsjælland. Arealerne vil blive fulgt nøje i de næste 4-5 år.
På disse arealer vil der givet opstå mange ønsker til realtidsmålinger, og herunder også måling af nitratudvaskning.Nitratmålinger ved drænudløb kunne dog være interessant mange andre steder, hvis teknologien altså virker”.

”Der skal udarbejdes et vejledningsmateriale om emissionsbaseret regulering. Det er estimeret, at en emissionsbaseret regulering kan udbredes til 500.000 ha i løbet af 5 år.
Målinger skal anvendes til at dokumentere, at der kan gødskes efter afgrødernes kvælstofbehov uden at grænser for kvælstofudledning til vandmiljøet overskrides ved i stedet at anvende andre virkemidler, der er mere omkostningseffektive end reduceret gødskning.
Mere optimal gødskning med kvælstof vil øge udbytterne og proteinindholdet i afgrøderne.
Den økonomiske nettogevinst – efter fradrag af omkostninger til målinger og alternative virkemidler – er beregnet til 230 mio. kr. pr. år, hvis undergødskningen reduceres med 30 kg N pr. ha på 500.000 ha.”
Kilde: Jens Bligaard
Afdelingschef, PlanteManagement, Cand. Agro., PhD, 
SEGES Planter & Miljø.

Det, der gør, at netop NITRATO vil kunne bidrage med at høste gevinsterne, er, at

  • Vi gør målinger let, nemt og håndterbart
  • Vi leverer daglige målinger fra sensor til skærm – fra marken til landmanden
  • Vore forretningsmodel gør, at kan ikke behøves at eje/købe men lejer/deler med andre i en ”all-inclusive” pakke
  • Ingen håndtering for Brugerne eller myndighederne – digitale data kan gøres tilgengælige for andre. Evt. mod betaling.
  • Miljøfolk, vi har talt med, fortæller os, at det vil være et scoop, hvis vi kan levere målinger elektroniske – det er ikke gjort før i den scala og til de penge

Vi satser på i 2016 at kunne levere de første 500 målerenheder til Mini-Vådområder, vandløb og dræn.